Pages

Friday 27 September 2019

Pòsda ann an Glaschu

Ionad ScotlandsPeople
Phòs mo shean-phàrantan, Jean Currie agus Teàrlach Paton, ann an Glaschu air 28 Sultain 1934. Rugadh Jean ann am Bridgeton air 26 Sultain 1904, nighean Robert Currie agus Ellen Morrow, a bha le chèile à Doire ann an Èirinn. Airson clàr breith Jean a lorg, agus an clàr pòsaidh aice, thadhail mi air an t-Ionad ScotlandsPeople (https://www.nrscotland.gov.uk/research/visit-us/scotlandspeople-centre) ann an Dùn Èideann, far a bheil e comasach clàran clàraidh catharra fhaicinn bho 1855 chun an latha an-diugh, airson cosgais stèidhichte de £15 gach latha.

Tha e comasach cuideachd mòran de na h-aon chlàran fhaicinn aig an taigh, aig www.ScotlandsPeople.gov.uk, ach le cuingealachaidhean. Chan eil clàran breith air an làrach bho taobh a-staigh nan 100 bliadhna a dh’ fhalbh, clàran pòsaidh bho taobh a-staigh na 75 bliadhna a dh’ fhalbh, no clàran bàis bho taobh a-staigh na 50 mu dheireadh. Tha seo airson adhbharan prìobhaideachd, ged a tha clàran-amais air an làrach.

Dà bhliadhna às deidh dhaibh pòsadh, chaidh Jean agus Teàrlach gu Beul Feirste ann an Èirinn a Tuath.

Mo sheanmhair, Jean Currie


Married in Glasgow

My grandparents, Jean and Charles, married in Glasgow on 28 September 1934. Jean was born in Bridgeton on 26 September 1904, the daughter of Robert Currie and Ellen Morrow, both of Co. Londonderry in Ireland. To find Jean's birth record, and her marriage record, I visited the ScotlandsPeople Center (https://www.nrscotland.gov.uk/research/visit-us/scotlandspeople-centre) in Edinburgh, where it is possible to view civil registration records from 1855 to the present day, for a fixed cost of £15 per day.

It is also possible to view many of the same records at home, at www.ScotlandsPeople.gov.uk, but with restrictions. There are no birth records on the site from within the last 100 years, marriage records from within the last 75 years, or death records from within the last 50 years. This is for privacy reasons, although there are indexes on the site.

Two years after they married, Jean and Charles moved to Belfast in Northern Ireland.

Chris

Monday 23 September 2019

Cò às a tha sibh?

Hi, 's mise Chris Paton, agus tha mi nam shloinntear, a' rannsachadh eachdraidh teaghlaich airson daoine air feadh an t-saoghal. Rugadh mi ann an Èirinn a Tuath - thogadh mi ann an Carraig Fheargais nuair a bha mi òg, agus cuideachd airson ceithir bliadhna ann am Baile Eilidh, agus ceithir bliadhna ann am Plymouth. Bha mi a' fuireach ann am Bristol airson sia bliadhna bho 1991, ach thill mi air ais a dh’ Alba ann an 1997. Tha mi air a bhith anseo bho 'n uair sin.

Teàrlach ann an 1907
Tha mi air a bhith sgrùdadh eachdraidh mo theaghlaich airson fichead bliadhna a-nis, ann an Èirinn is Alba, agus tha mi fhathast ag obair air - aig an aon àm, tha mi a’ dèanamh sgrùdadh air eachdraidh teaghlaich airson daoine eile.

Tha ùidh agam sa’ Ghàidhlig cuideachd, agus ged nach eil mi fileanta fhathast, tha mi an dòchas a bhith aon latha. Air sgàth seo tha mi airson feuchainn ris an dà chuid ùidh agam a chur còmhla sa bhlog seo (God loves a trier!). Tha mi toilichte beagan fiosrachaidh a roinn mu mar a nì mi sgrùdadh air sinnsearachd ann an Alba, agus aig an aon àm tha mi 'n dòchas mo Ghàidhlig a leasachadh. Chuirinn fàilte air ceartachaidhean sam bith!

'S ann as Alba a bha pairt mhòr de 'n teaghlach agam, à Inbhir Nis, Glaschu agus air feadh Siorrachd Pheairt. Rugadh mo sheanmhair Jean ann an Glaschu ann an 1904, agus rugadh mo sheanair Teàrlach Paton sa Bhruiseal an aon bhliadhna - ach bha a pharantan à Blackford agus Inbhir Nis. (Ged a tha ùidh agam sa Ghàidhlig, cha d'fhuair me aon sinnsirean às na h-Eileanan an Iar fhathast!) 

Innsidh mi dhuibh na sgeulan aca - agus far an do lorg mi na clàran...

Where are you from?

Hi, I'm Chris Paton, and I'm a genealogist, reseaching family history for people around the world. I'm originally from Northern Ireland - I lived in Carrickfergus when I was young, and also for four years in Helensburgh and four years in Plymouth. I lived in Bristol for six years since 1991, but came back to Scotland in 1997. I've been here ever since. 

I've been studying my family history for twenty years now, in Ireland and Scotland, and I'm still working on it - at the same time, I research family history for other people. 

I am also interested in Gaelic, and although I am not yet fluent, I hope to be one day. Because of this I want to try to combine my two passions in this blog (God loves a trier!). I am happy to share some information about how I study ancestry in Scotland, and at the same time I hope to improve my Gaelic. I would welcome any corrections! 

A large part of my family were from Scotland, from Inverness, Glasgow and throughout Perthshire. My grandmother Jean was born in Glasgow in 1904, and my grandfather Charles Paton was born in Brussels the same year - but his parents were from Blackford and Inverness. (Although I am interested in Gaelic, I haven't found any ancestors from the Western Isles yet!) 

 I'll tell you their stories - and where I looked for the records ...